• slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
  • slider5

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

więcej...

Nabór- ratownik wodny

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole ogłasza nabór na stanowisko

Ratownik wodny

na  Krytej Pływalni w Kole, ul. Kolejowa 7

Wymagania:

  1. Aktualne uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego wynikającego z Ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 08.09.2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
  2. Pełnić służbę lub być członkiem podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego.
  3. Posiadać książeczkę z aktualnymi badaniami dla celów sanitarno – epidemiologicznych.
  4. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych.
  5. Osoba  nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 

·         dyspozycyjność (praca zmianowa);

·         uczciwość;

·         odpowiedzialność za realizowane zadania;

·         systematyczność i konsekwencja w działaniu;

·         komunikatywność;

·         sumienność.

 

OFERUJEMY:

 

·         stabilność zatrudnienia;

·         pełny wymiar czasu pracy – umowa o pracę;

·         zmianowy, elastyczny system pracy;

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

1.       CV,

2.       list motywacyjny,

3.       kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikację

 

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

·         Termin: bezterminowo

·         Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Miejsce składania dokumentów: Pływalnia Miejska, 62-600 Koło, ul. Kolejowa 7, pokój nr 12.

 

 

List motywacyjny i CV kandydata powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Klauzula  informacyjna

 

Zgodnie z ( art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jestMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)       kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacj zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

4)       Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

5)       podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

6)       posiada Pani/Pan prawo do:

·         żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

·         przenoszenia danych,

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego,

·         cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7)       Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9)       CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 36  miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

 

 

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole

ogłasza nabór na stanowisko

„Pracownika obsługi”

1. Adres jednostki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szkolna 2B, 62-600 Koło tel. (0-63) 27 25 410, e-mail: jaroslaw.kawka@mosir,.kolo.pl

2. Miejsce pracy: obiekty sportowe MOSiR

3. Opis stanowiska:

a. Utrzymywanie we właściwym stanie technicznym urządzeń znajdujących się na terenie obiektów;

b. Przygotowywanie boisk do treningów, zawodów i innych wydarzeń;

c. Wykonywanie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych;

d. Zapewnienie sprawnego działania wyposażenia obiektów w czasie treningów, zawodów i innych wydarzeń;

e. Dbanie o czystość i porządek na terenie obiektów;

f. Nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem pomieszczeń ;

g. Nadzór i odpowiedzialność za powierzone mienie;

h. Pomoc przy organizacji imprez;

4.       Wymiar czasu pracy: Pełny etat

5.       Rodzaj umowy: Umowa o pracę

6.       Wymagane dokumenty:

·         życiorys (CV),

·         list motywacyjny,

·         kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

·         kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz uprawnieniach.

7.       Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Szkolna 2B, 62-600 Koło lub składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole pok. Nr 23, w terminie do 16 lipca 2018 roku do godziny 12:00 .

8.       Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

9.       List motywacyjny i CV kandydata powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

10.   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.mosir.kolo.pl/bip/.

 

Klauzula o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy że:

·         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Szkolna 2B, 62-600 Koło.

·         Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numerem tel. 632725410

·         Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wolne stanowisko na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych - w celu prawidłowego wypełnienia umowy o pracę.

·         podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeks Pracy (Dz. U. 2018 poz. 917) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 L, poz. 902 ze zm.)

·         Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa,

·         Pani/Pana dane osobowe, jako kandydata będą przechowywane przez okres 3 miesięcy w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy, od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru na w/w stanowisko, a w przypadku zatrudnienia - przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia,

·         Osoba przekazująca swoje dane osobowe ma prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

·         Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Prezesa adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 5310301

·         Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zweryfikowania spełnienia wymagań w naborze na wolne stanowisko i odrzuceniem kandydatury.

·         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem, lub zatrudnieniem,

·         Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.