Herb Miasta Koła Jednostka Budżetowa Gminy Miejskiej Koło

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole

Wstęp Deklaracji

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MOSiR Koło

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-05

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.1. Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Serwis został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
 2. możliwa zmiana wielkości czcionki,
 3. skróty klawiszowe dostępne we wszystkich przeglądarkach,
 4. zastosowano prawidłowy kontrast,
 5. możliwość zmiany kontrastu
 6. konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 7. możliwość rozszerzenia zawartości strony do szerokości przeglądarki,
 8. tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 9. nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 10. linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 11. fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 12. pułapki klawiaturowe – wykluczone,
 13. wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 14. elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

Skróty klawiszowe

ALT + 1 - przejdź do wyszukiwarki
ALT + 2 - przejdź do mapy strony
ALT + 3 - przejdź do strony głównej
ALT + 4 - wersja z wysokim kontrastem
ALT + 5 - wersja z domyślnym kontrastem

Zgodność ze standardami

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-09-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Galińska, inspektor@osdidk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 531-641-425. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole znajduje się w budynkach zlokalizowanych przy:
ul. Kolejowa 7 – Pływalnia Miejska
62-600 Koło

ul. Szkolna 2b – Hala Widowiskowo - Sportowa
62-600 Koło

ul. Sportowa 12 – Stadion Miejski oraz Kompleks Boisk „ ORLIK 2012”
62-600 Koło

ul. Dąbrowskiego 9 – Kompleks Boisk „ ORLIK 2012”
62-600 Koło

W budynku Pływalni Miejskiej przy ul. Kolejowa 7 znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Winda może być zamontowana do niecki sportowej i rekreacyjnej. Ponadto w budynku znajduje się wózek inwalidzki oraz kule ortopedyczne. Z wszystkich tych urządzeń można skorzystać po uprzednim zawiadomieniu pracownika pływalni pod nr tel. (63) 306 77 77. Ponadto w budynku pływalni znajduje się szatnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz natrysk i toaleta. Budynek jednokondygnacyjny bez barier architektonicznych.

W budynku Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Szkolnej 2b wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony Parku Stanisława Moniuszki. Ponadto w budynku hali znajduje się szatnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz natrysk i toaleta. Budynek jednokondygnacyjny bez barier architektonicznych.

W budynku znajdującym się Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 12 nie ma windy dla osób niepełnosprawnych. Dojazd do wszystkich obiektów sportowych drogą o nawierzchni asfaltowej bądź z kostki brukowej bez barier architektonicznych. Zarówno w budynku głównym stadionu oraz budynku Kompleksu Sportowego „Orlik 2012” znajdują się szatnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz natrysk i toaleta.

Dojazd do obiektu przy ul. Dąbrowskiego 9 przystosowany dla osób niepełnosprawnych - drogą o z kostki brukowej bez barier architektonicznych. W budynku Kompleksu Sportowego „Orlik 2012” znajdują się szatnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz natrysk i toaleta. W pobliżu podanych lokalizacji na parkingach znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektor wyraża zgodę na wejście z psem przewodnikiem. Po telefonicznym uzgodnieniu istnieje możliwość spotkania się z tłumaczem języka migowego.